ZORUNLULUK SORUMLULUK SİGORTALARI

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yolcu taşımacılığı hizmetlerinizde yolcularınız, sürücüleri ve yardımcıları için oluşabilecek risklere karşı sizi teminat altına alır. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Kaza sonucu yaralanan kişilerin tedavi masraflarını ve sakat kalma durumunda sürekli sakatlık tazminatını kişinin kendisine öder. Ölüm halinde ise tazminat kişinin kanuni hak sahiplerine ödenir. Teminatlar;

-          Kaza sonucu vefat

-          Kaza sonucu sürekli sakatlık

-          Kaza sonucu tedavi masrafları


Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin, aynı il içerisinde yolcu taşıyan araçların (personel ve öğrenci servisleri) ve turist otobüslerinin bu poliçeyi yaptırması Ulaştırma Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur. Bu tür araçlar için tanzim edilecek poliçelerdeki teminat limitleri her sene bakanlıkça belirlenmektedir.


Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, motorlu taşıtlarınızın yolcularına ödenecek mali sorumluluklarınızı güvence altına alarak size destek olur. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder. Teminatlar;

-          Kaza sonucu vefat

-          Kaza sonucu sürekli sakatlık

-          Kaza sonucu tedavi masrafları


Taşımacılık belgesi bulunan araçların bu poliçeyi yaptırması Ulaştırma Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur. Bu tür araçlar için tanzim edilecek poliçelerdeki teminat limitleri her sene bakanlıkça belirlenmektedir.


Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, özel güvenlik hizmetleriniz sırasında gerçekleşebilecek iş risklerinden doğan olumsuzluklarla ilgili teminat sağlar. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır. Teminatlar;

-          Ölüm teminatı (şahıs başına, kaza başına)

-          Sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına)

-          Tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına)

-          Maddi zararlar (kaza başına)


Tehlikeli Madde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası, tam bir uzmanlık yaklaşımı ile geliştirilmiş teminatlarıyla, iş yerinizdeki büyük risklerden doğan olumsuzluklara sizi karşı korur. Bu sigorta, yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlara kadar, aşağıdaki şartlar çerçevesinde temin eder.

"Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası" bulunan bir iş yerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacısı tarafından tazmin edilir.

Ancak, kullanılmak üzere bulundurulan tüp gazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde Tüpgaz Sorumluluk Sigortasına öncelik verilir; bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması halinde Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası, limitleri dahilinde işlemeye başlar.

Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde öncelikle Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar. Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı korunmasını temin eder. Ayrıca, bu sigorta ile ilgili olarak dava açılması halinde, sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortalıyla birlikte sigortacıya da ait olup, sigortalı sigortacının göstereceği avukata gereken vekâletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. O kadar ki hükmolunan tazminat, sigorta bedelini aşarsa, sigortacı bu masrafları, sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder. Teminatlar;

-          Ölüm teminatı (şahıs başına, kaza başına)

-          Sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına)

-          Tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına)

-          Maddi zararlar (kaza başına)

 

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, LPG işiyle uğraşan firmaların taşıdığı risklere getirdiği çözümlerle size, işinize en uygun teminatı sunuyor. Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, aşağıdaki şartlar çerçevesinde temin eder.

Bu sigortayı, likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG dağıtım şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası’na ek olarak yaptıracaklardır.

"Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası" bulunan bir iş yerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacısı tarafından tazmin edilir.

Ancak, kullanılmak üzere bulundurulan tüpgazın neden olduğu kaza, iş yerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde Tüpgaz Sorumluluk Sigortası’na öncelik verilir; bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması halinde Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası, limitleri dahilinde işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde öncelikle Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar.

Bu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı korunmasını temin eder. Ayrıca, bu sigorta ile ilgili olarak dava açılması halinde, sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigorta ettirenle birlikte sigortacıya da ait olup, sigorta ettiren sigortacının göstereceği avukata gereken vekâletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. O kadar ki hükmolunan tazminat, sigorta bedelini aşarsa, sigortacı bu masrafları, sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder. Teminatlar;

-          Ölüm teminatı (şahıs başına, kaza başına)

-          Sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına)

-          Tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına)

-          Maddi zararlar (kaza başına)


Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, kıyı tesislerinden dolayı denizlerimizde oluşabilecek olumsuzluklarla ilgili risklerde teminat sağlar. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder. Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller bu sigorta teminatı kapsamının dışındadır. Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. Teminatlar;

-          Ölüm teminatı (şahıs başına, kaza başına)

-          Sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına)

-          Tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına)

-          Maddi zararlar (kaza başına)

-          Temizleme masrafları

-          Atıkların taşınması ve bertarafı

You are here Hizmetlerimiz Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr